សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្លក, រូបភាព។ នេះគឺជាការប្រកាសដំបូងរបស់អ្នក។ កែសម្រួលឬលុបវាចោលបន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមសរសេរ!