RODO

យើងបំពេញតាមគោលការណ៍ GDPR

ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៨ នៃបទប្បញ្ញត្តិថ្មីស្តីពីការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (GDPR) យើងសូមជម្រាបជូនអ្នកថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់យើងហើយយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ។

ក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យម្នាក់ឈ្មោះអាយបប៉ូប៉ូល។ z o o នៅ Gdynia ដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងទាក់ទងទៅនឹងការផ្តល់សេវាកម្មរួមទាំងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាបន្តសម្រាប់ការលក់ការផ្សព្វផ្សាយនិងគោលបំណងទីផ្សារក៏ដូចជាទាក់ទងទៅនឹងសំណងដែលអាចកើតមានបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាផុតកំណត់ឬសេវាកម្មត្រូវបានបញ្ចប់។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ www.e-centrum.eu អ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់។ បំពេញកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ស្របតាមសិល្បៈ។ 13 ផ្នែក ១ និងរបស់របរ ២ នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការការពារទិន្នន័យទូទៅរបស់សហភាពអ៊ឺរ៉ុប ២០១៦/៦៧៩ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៦ យើងសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថា៖

អ្នកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនគឺអ៊ីប៊ែលប៉ូឡូញ។ z o ។ នៅ Gdynia Plac Kaszubski ៨/៣១១, ៨១-៣៥០ Gdynia,

2. យើងបានតែងតាំងមន្រ្តីការពារទិន្នន័យដែលអាចទាក់ទងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ biuro@ibs-24.eu ឬតាមទូរស័ព្ទ +៤៨ ៥៨ ៣៣៣ ១០០០ ក្នុងករណីណាក៏ដោយទាក់ទងនឹងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់គោលបំណងធ្វើអាជីវកម្មនៅ Ibs Poland Sp z oo តាមរយៈគេហទំព័រយោងទៅតាមសិល្បៈ។ ៦ ផ្នែក ១ ចំណុច មួយ GDPR ។

យើងមិនផ្ទេរឬមានបំណងផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីទេលើកលែងតែ៖

•អាជ្ញាធរសាធារណៈដូចជាការិយាល័យប៉ូលីសឬព្រះរាជអាជ្ញាប្រសិនបើពួកគេស្នើសុំយើងនូវទិន្នន័យរបស់អ្នកដែលជាផ្នែកមួយនៃនីតិវិធីជាក់លាក់ផ្អែកលើបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់។
អង្គភាពដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមយើងនិងក្នុងនាមយើងនិងដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងនាមយើងនិងសម្រាប់តម្រូវការរបស់យើង។

5. ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកម៉ៅការបន្តរបស់យើងជាពិសេសអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយអាយធីតែទាក់ទងនឹងការអនុវត្តគោលបំណងរបស់យើង (រួមទាំងការលក់) ។

6. អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានរាល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានផ្ទេរនិងដំណើរការនិងសិទ្ធិកែតម្រូវលុបចោលកំណត់ដំណើរការសិទ្ធិផ្ទេរទិន្នន័យសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងជំទាស់សិទ្ធិដកហូតការព្រមព្រៀងនៅពេលណាមួយដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃដំណើរការដែលត្រូវបានបង្ហាញ មូលដ្ឋាននៃការយល់ព្រមមុនពេលដករបស់ខ្លួន។

7. អ្នកក៏មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យដែលទាក់ទងនឹងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកពិចារណាថាដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុន Siemianowickie Centrum Kultury នៅ Siemianowice Śląskieរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនៃបទប្បញ្ញត្តិ។

8. សូមណែនាំថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននឹងមិនត្រូវបានផ្ទេរទៅប្រទេសទីបី (ប្រទេសក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប) / អង្គការអន្តរជាតិហើយទិន្នន័យរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ប្រតិបត្តិការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកដែលជាលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការក្នុង ១០០ % ស្វ័យប្រវត្តិកម្មដោយគ្មានអន្តរាគមន៍ពីមនុស្ស) រួមទាំងនឹងមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការធ្វើឱ្យខូចឡើយ។

9. ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ www.e-centrum.eu គឺជាសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត។

បិទ
ហត្ថលេខាចល័ត

ដោយឥតគិតថ្លៃ
VIEW